glasreiniger ingrediënten ammoniak msds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Bleek | Waarzitwatin | Rijksoverheid- glasreiniger ingrediënten ammoniak msds ,Anionogene oppervlakteactieve stoffen zorgen voor een effectievere werking van bleek. Ze zorgen ervoor dat bleek zich goed over het oppervlak kan verspreiden, zorgen voor schuimvorming (extra schoonmaakkracht) en lossen vet op. Als je oppervlakteactieve stoffen veel en vaak op je huid krijgt, tasten ze het vettige laagje van je huid aan.Safety Data SheetChemical raw material Food industry: additive Solvent : 1.3. Details of the supplier of the safety data sheet . LabChem Inc Jackson's Pointe Commerce Park Building 1000, 1010 Jackson's Pointe CourtAmmonia NH3 Safety Data Sheet SDS P4562 - miningquizom

Ammonia, anhydrous Safety Data Sheet P-4562 according to U.S. Code of Federal Regulations 29 CFR 1910.1200, Hazard Communication. Date of issue: 01/01/1981 …

PROGOLD AMMONIAK OPLOSSING <15% - E-line …

PROGOLD AMMONIAK OPLOSSING <15% MSDS NL 01 / NL Versie 3 Printdatum 7/29/2009 Datum van herziening 24-07-09 1/7 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : PROGOLD AMMONIAK OPLOSSING <15% Firma : PPG Coatings Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg 311 B-3500 Hasselt

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AGC/22 VLIEGTUIG GLASREINIGER Pagina 3 [vervolg…] Deel 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg Deel 8 van het Veiligheidsinformatieblad voor details over persoonlijke bescherming.

Becker Chemie GmbH EG-Sicherheitsdatenblatt

Tersol® Glasreiniger Konzentrat EG-Sicherheitsdatenblatt Druckdatum: 09.12.2013 Materialnummer: 1377 Seite 1 von 7 Becker Chemie GmbH ... Akute Crustaceatoxizität EC50 >100 mg/l 48 h Daphnia magna MSDS 1336-21-6 Ammoniak Akute Fischtoxizität LC50 0,53 mg/l 96 h Onchorhynchus mykiss Akute Crustaceatoxizität EC50 24 mg/l 48 h Daphnia magna 12 ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

AGC/22 VLIEGTUIG GLASREINIGER Pagina 3 [vervolg…] Deel 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg Deel 8 van het Veiligheidsinformatieblad voor details over persoonlijke bescherming.

Becker Chemie GmbH EG-Sicherheitsdatenblatt

Tersol® Glasreiniger Konzentrat 1.1. Produktidentifikator ... oral LD50 4570 mg/kg rat MSDS LD50 > 2000- rabbit 13400 mg/kg dermal MSDS inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mg/l rat MSDS Reiz- und Ätzwirkung ... Akute Crustaceatoxizität EC50 >100 mg/l 48 h Daphnia magna MSDS 1336-21-6 Ammoniak

UNA schoonmaakproducten van ALDI

Glasreiniger De ideale reiniger voor alle glas- en spiegeloppervlakken. 0.99 1-l l = 0.99. Glasreiniger. Bleekmiddel Hecht beter en werkt beter. 0.44 1-l l = 0.44. Bleekmiddel. WC-reiniger In de varianten wild pink, blue wave en fresh lemon. 0.99 1-l l = 0.99. WC-reiniger. Dikbleek original 0.78 750-ml l = 1 ...

Becker Chemie GmbH EG-Sicherheitsdatenblatt

Tersol® Glasreiniger Konzentrat EG-Sicherheitsdatenblatt Druckdatum: 09.12.2013 Materialnummer: 1377 Seite 1 von 7 Becker Chemie GmbH ... Akute Crustaceatoxizität EC50 >100 mg/l 48 h Daphnia magna MSDS 1336-21-6 Ammoniak Akute Fischtoxizität LC50 0,53 mg/l 96 h Onchorhynchus mykiss Akute Crustaceatoxizität EC50 24 mg/l 48 h Daphnia magna 12 ...

Naam product detergent Nasa EAN INCI's /Ingrediënten ...

Naam product detergent Nasa EAN INCI's /Ingrediënten Productgroep Soort product Afbeeldingen AH Afwasmiddel 505405 8710400480495 AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM C14-16 OLEFIN ... AH Basic Glasreiniger 623727 8718265811867 AQUA, PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER, METHOXYISOPROPANOL, CAPRYLYL, CAPRYL GLUCOSIDE, ETHANOLAMINE, SODIUM …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - BEROIL

Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van

AH Huishoud ammonia bestellen | Albert Heijn

Bij Albert Heijn doen we er alles aan om te zorgen dat de prijs- en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kan productinformatie zoals ingrediënten, voedingswaarden, dieet- …

Method Glasreiniger Spray 490ML | De Online Drogist

Method Glasreiniger Spray is een geheel biologisch schoonmaakmiddel voor glanzende, streepvrije glazen oppervlakken zonder chemische toevoegingen zoals ammoniak. Met de ecologische powergreen™-technologie bent u gewapend tegen vuil, stof en moeilijk te verwijderen handafdrukken en het ruikt bovendien aangenaam naar frisse munt met tonen van ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPbBs (very Persistent very Bioaccumlulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - veugenhighcare.nl

Glasreiniger Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010- Nederland RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren Overige gevaren die niet : leiden tot classificatie Geen bekend. Aanvullende etiketonderdelen Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien Niet van ...

Veiligheidsinformatieblad Chloorbleekmiddel 1 ...

2 Veiligheidsinformatieblad Chloorbleekmiddel Herzieningsdatum: 15-10-2002 6. Maatregelen bij het per ongeluk vrijkomen van het preparaat.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET AMMONIA SOLUTION

MATERIAL SAFETY DATA SHEET ( MSDS ) AMMONIA SOLUTION CAS No.: CAS No.: 1336 - 21 – 6----- Administration Office:112, Turf Estate, 3/65, off Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi (W), Mumbai – 400 011. Telephone: 91-22-24902727/24955196 Email: [email protected] Website: IN CASE OF EMERGENCY, PLEASE CALL NEAREST FIRE ...

TriStar Group | MSDS Documenten | MSDS 80135 Degreaz ...

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/EG.

Test: Glasreinigers - Kassa - BNNVARA

De lente komt er aan, tijd voor de voorjaarsschoonmaak. Dat kan met een emmertje sop, of met zo'n frisblauwe spuitfles. Ze zien er bijna allemaal hetzelfde uit, maar zit er ook hetzelfde in? Maken ze even goed schoon? Kassa test glasreinigers! PierOp de vele raampartijen van de Scheveningse pier...

Becker Chemie GmbH EG-Sicherheitsdatenblatt

Tersol® Glasreiniger Konzentrat 1.1. Produktidentifikator ... oral LD50 4570 mg/kg rat MSDS LD50 > 2000- rabbit 13400 mg/kg dermal MSDS inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mg/l rat MSDS Reiz- und Ätzwirkung ... Akute Crustaceatoxizität EC50 >100 mg/l 48 h Daphnia magna MSDS 1336-21-6 Ammoniak

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens …

ammoniak C R34 N R50 Huidcorr. 1B, H314 Aquat. acuut 1, H400 0.1-1% · Aanvullende gegevens; Ingrediënten volgens detergentenrichtlijn EG 89/542: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16. Alcoholen/glycolen 15 - 30% Oplosmiddelen vlampunt > 61 °C, parfums < 5% * 4 ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - AkzoNobel

Ingrediënten met onbekende toxiciteit: Ingrediënten met onbekende ecotoxiciteit:0% 0% Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS] 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving :Mengsel Aquatic Chronic 3, H412 Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - BEROIL

Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van

Sicherheitsdatenblatt - Thonhauser

Ammoniak CAS-Nr. 1336-21-6 EG-Nr. 215-647-6 1 – < 5 Gew.-% Skin Corr. 1B / H314 STOT SE 3 / H335 Aquatic Acute 1 / H400 Voller Wortlaut der Abkürzungen in ABSCHNITT 16. ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen Allgemeine Anmerkungen Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Becker Chemie GmbH EG-Sicherheitsdatenblatt

Tersol® Glasreiniger Konzentrat EG-Sicherheitsdatenblatt Druckdatum: 09.12.2013 Materialnummer: 1377 Seite 1 von 7 Becker Chemie GmbH ... Akute Crustaceatoxizität EC50 >100 mg/l 48 h Daphnia magna MSDS 1336-21-6 Ammoniak Akute Fischtoxizität LC50 0,53 mg/l 96 h Onchorhynchus mykiss Akute Crustaceatoxizität EC50 24 mg/l 48 h Daphnia magna 12 ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved