gevaarlijke eigenschappen van toiletreiniger

Productieomgeving

Samenwerkende partner

TOILET E - HYGENIQ- gevaarlijke eigenschappen van toiletreiniger ,ECOLOGISCHE PERIODIEKE TOILETREINIGER/ONTKALKER Beschrijving: TOILET E.33 is een bijzonder innovatief product met een uitermate krachtig ontkalkend en reinigend vermogen. Eigenschappen: Uitgevoerd in gelvorm voor optimale hechting aan de toiletwand en fris geparfumeerd.WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH …Indien van toepassing, naar de volgende voorschriften verwijzen: Richtlijn 2003/105/EG ('tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken'). Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia).Gevaarlijke producten vindt u in iedere onderneming: zo ...

U hoeft geen baas te zijn van een chemieconcern om in aanraking te komen met gevaarlijke producten. Op elke werkvloer zijn er risicovolle vloeistoffen te vinden. Bureaus moeten immers gekuist worden, afvoeren ontstopt en sanitair ontkalkt. Ontvetters, ontkalkers, ontstoppers,… allemaal hebben ze gevaarseigenschappen. Het ene product produceert schadelijke gassen, terwijl het

VLAREMA; Bijlage 2.1. LIJST VAN AFVALSTOFFEN

Afval wordt alleen vermeld in de geharmoniseerde lijst van als gevaarlijk ingedeelde afvalstoffen met een specifieke of algemene verwijzing naar „gevaarlijke stoffen” indien het gevaarlijke stoffen bevat waardoor het afval een of meer van de gevaarlijke eigenschappen HP 1 tot en met HP 8 en/of HP 10 tot en met HP 15 van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bezit.

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD …

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Reg. 453/2010/EC) H290 Kan bijtend zijn voor metalen. Veiligheidsaanbevelingen: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD …

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Reg. 453/2010/EC) H290 Kan bijtend zijn voor metalen. Veiligheidsaanbevelingen: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

SDS EU (Reach Annex II)

Toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 ... Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Corrosieve dampen. 5.3. Advies voor brandweerlieden ... Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische ...

Gevaarsinformatie, NVZ - Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

De zin luidt: ‘Opgelet! Niet in combinatie met andere producten gebruiken, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.’ Deze zin geeft aan dat bij gelijktijdig gebruik van een bleekreiniger met chloorbleekmiddel en een zure reiniger (bijvoorbeeld toiletreiniger, zoutzuur of schoonmaakazijn) het giftige chloorgas kan ontstaan.

3G Hygiënische toiletreiniger

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: Voorkom lozing in het milieu. Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Personeel opleiden. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1.

Gevaarlijke producten vindt u in iedere onderneming: zo ...

U hoeft geen baas te zijn van een chemieconcern om in aanraking te komen met gevaarlijke producten. Op elke werkvloer zijn er risicovolle vloeistoffen te vinden. Bureaus moeten immers gekuist worden, afvoeren ontstopt en sanitair ontkalkt. Ontvetters, ontkalkers, ontstoppers,… allemaal hebben ze gevaarseigenschappen. Het ene product produceert schadelijke gassen, terwijl het

Gevaarlijke stoffen - Veiligheid en gezondheid op het werk ...

In 2015 meldde niet minder dan 17% van de werknemers in de EU dat ze gedurende ten minste een kwart van hun werktijd aan chemische producten of stoffen werden blootgesteld, een aandeel dat al sinds 2000 bijna hetzelfde is, en gaf 15% aan op het werk rook, gassen, poeder of stof in te ademen.. Sommige zeer gevaarlijke stoffen — zoals asbest of polychloorbifenyl (PCB) — zijn tegenwoordig ...

ADR-gevarenklassen en -labels - Wikipedia

Dit is de lijst van gevaarlijke stoffen die in het Europese wegvervoer gehanteerd wordt. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).. Er zijn heel veel stoffen die door hun specifieke eigenschappen tot de groep van gevaarlijke stoffen behoren.

Datum 2019-06-27 Beoordelingsrichtlijn - Kiwa

Deze BRL is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die als ontvangtoestellen (zie voor de definitie 2.1) bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties. Van deze gevaarlijke toestellen moet conform NEN 1006 de drinkwater- en/of warmtapwateraansluiting zijn voorzien van een terugstroombeveiliging.

sd74712 - Ecoklin Toilet E 33 (NL) vs1 - HYGENIQ

datum van de druk: 29.05.2018 Versienummer 1 Herziening van: 29.05.2018 Handelsnaam: Toiletreiniger (Vervolg van blz. 1) 46.2.4 Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Na huidcontact: Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken en …

EUR-Lex - 32014R1357 - EN - EUR-Lex

Bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG moet worden gewijzigd om de definities van de gevaarlijke eigenschappen, waar nodig, aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008, en de verwijzingen naar Richtlijn 67/548/EEG en Richtlijn 1999/45/EG te vervangen door verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 1272/2008. ...

Indeling en etikettering van chemische producten | FOD ...

Wanneer een chemisch product op de markt wordt gebracht, moet het voorzien zijn van een etiket waarop de gevaarlijke eigenschappen gedetailleerd vermeld zijn. De indelingscriteria van de verschillende gevarentypes zijn bepaald op Europees niveau door de verordening 1272 /2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ...

KGA INZAMELEN - OVAM

Kga heeft gevaarlijke eigenschappen, daarom moet het apart behandeld worden. Kga houdt risico’s in voor: • de burgers; • de werknemers die het huisvuil ophalen of verwerken en zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van gevaar (kwetsuren, brandwonden, giftige dampen, brand, explosie …);

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15:2016 versie ...

Gevaarlijke stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan, waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk optreed of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn dan op grond van de eigenschappen van één van de stoffen te ver-wachten is, moeten apart elkaar opgeslagen worden.

Gevaarlijke producten | Prevent.be

De regels rond de productie, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen zijn Europees en wereldwijd geharmoniseerd. Bescherming van de werknemers De codex welzijn op het werk bevat de regels voor de bescherming van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia, m.n. in Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en ...

CLP-poster met aanbevelingen voor veiligheid, aanduiding ...

CLP-poster met aanbevelingen voor veiligheid, aanduiding van gevaar en eigenschappen van gevaarlijke stoffen Herinner voortdurend aan de essentiële informatie met betrekking tot het CLP-reglement. Deze posters richten zich tot het personeel en de medewerkers, opdat iedereen op de hoogte zou zijn van de nieuwe CLP-reglementering.

Autorisatie - ECHA

Na publicatie van het voorstel kunnen belanghebbenden opmerkingen maken of nadere informatie verstrekken tijdens de raadplegingstermijn van 45 dagen. Er kunnen opmerkingen worden gemaakt over de eigenschappen van de stof, het gebruik ervan en alternatieven ervoor.

| Toiletreiniger | Belgisch Antigifcentrum

“Eerst water, de rest komt later!” Als irriterende of bijtende producten in contact komen met de huid of ogen is snel en langdurig spoelen met lauw water altijd noodzakelijk. Spatten in de ogen: Spoel het oog gedurende enkele minuten overvloedig met lauw water. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Houd daarbij de oogleden zo ver mogelijk open. Verwijder indien mogelijk de ev ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Nr. 1 Ontkalker ...

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Versie 1.0 Printdatum 30.08.2016 Herzieningsdatum 12.08.2014 Specificatie Nummer: 350000025059 SITE FORM Number: 30000000000000017761.001 1/13 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie : WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Gevaarlijke stoffen - Wikipedia

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd naar hun intrinsieke eigenschappen of naar de omstandigheden waaronder ze voorkomen in gevarenklassen, die per wetgeving verschillen.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

5.7 Tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, ten hoogste 30 000 kg per brandcompartiment, uitsluitend tijdens aanwezigheid van deskundig personeel . Wm. 64 6 Opslag van gasflessen 66 6.1 Inleiding 66 6.2 Voorschriften voor de opslag van gasflessen Wabo, Arbo 68 6.3.

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 15:2016 versie ...

Gevaarlijke stoffen die met elkaar gevaarlijke reacties kunnen aangaan, waarbij sterke verhoging van temperatuur of druk optreed of waarbij gassen kunnen ontstaan die giftiger of brandbaarder zijn dan op grond van de eigenschappen van één van de stoffen te ver-wachten is, moeten apart elkaar opgeslagen worden.

Copyright ©AoGrand All rights reserved