muggenspray gevaren door het dragen van latex laarzen

Productieomgeving

Samenwerkende partner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - ESSEF- muggenspray gevaren door het dragen van latex laarzen ,Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt ... Bij groter gevaar moet een gezichtsmasker worden gebruikt om het gezicht te beschermen. Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming. ... Geschikt soort beschermende laarzen : Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen.Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Sectorinstituut ...Als het gaat om voorlichting m.b.t. PBM is het van belang dat de medewerker op de hoogte is van de gevaren die aan de orde zijn, de gebruiksvoorschriften van de aanwezige PBM en de overige regels en voorschriften die samenhangen met het gebruik van PBM in de organisatie. De afspraken moeten zowel op schrift staan als ook mondeling worden besproken.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Owatrol

Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen. Voor het hanteren moet een veiligheidsbril met zijbescherming worden opgezet die voldoet aan de norm EN166. Bij groter gevaar moet een gezichtsmasker worden gebruikt om het gezicht te beschermen. Het dragen van een corrigerende bril vormt geen bescherming.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Rust-oleum.eu

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders: Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR G2G-UNIVERSAL

Geabsorbeerde vloeistof recupereren door het geabsorbeerde materiaal op te vegen met een borstel en in een vat te stoppen. Het reinigingsmiddel opvegen of opzuigen om slipgevaar te beperken, door middel van mops en stof-/waterzuigers. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Handschoenen, schorten en laarzen moeten gemaakt zijn van latex, PVC,

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RAZEEN LR 2310

aanbevolen om geschikte beschermende handschoenen te dragen. Het wordt aanbevolen dat handschoenen van het volgende materiaal zijn gemaakt: Neopreen. Rubber (naturel, latex). Chloropreen rubber. Nitrilrubber. Viton rubber (fluoro rubber). Butylrubber. Polyvinylchloride (PVC). Rekening houdend met de door de fabrikant gespecificeerde data ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Rust-oleum.eu

2.3 Andere gevaren Algemeen :P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Sto

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Kooldioxide (CO2) ... Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [email protected]) of ... Bij het dragen van beschermende handschoenen zijn katoenen onderhandschoenen aan te bevelen.

Beschrijving van het gevaar / risico

Vermijden van blootstelling. Door het vergroten van de afstand tot de bron en / of het verkorten van de blootstellingsduur. Maatregelen bij de ontvanger (zie hoofdstuk 3d ‘Persoongebonden maatregelen’) Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. In dit hoofdstuk zal …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Sto

Bij het dragen van beschermende handschoenen zijn katoenen onderhandschoenen aan te bevelen. Om huidproblemen te vermijden, moet het dragen van handschoenen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Enkel beschermende schoenen voor chemicaliën gebruiken met een CE- kenteken categorie III. Lichaamsbescherming Ondoordringbare kleding

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RAZEEN® D7107

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Specifieke gevaren In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Gevaarlijke verbrandingsproducten Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Fenolig. Koolstof monoxide/koolmonoxide (CO). Koolstof dioxide (CO2). 5.3.

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008: ... 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt ... laarzen, schort of volledig pak hangt af van de werkzaamheden.

Oeganda | Go Africa

Naast het slikken van tabletten kunt u zich beschermen door het gebruik van muggenspray (DEET), het dragen van wijde sluitende kleding en slapen onder een klamboe.Verplichte vaccinatiesEen certificaat van inenting tegen gele koorts is verplicht wanneer u binnen 6 dagen na aankomst ene land heeft bezocht of bent doorgereisd waar gele koorts heerst.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RAZEEN® D7107

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Specifieke gevaren In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Gevaarlijke verbrandingsproducten Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Fenolig. Koolstof monoxide/koolmonoxide (CO). Koolstof dioxide (CO2). 5.3.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Oliehandel.nl

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt ... Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen. Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden. ... Gevaar door inademing : Het inademen van dampen kan irritatie van het ademhalingssysteem veroorzaken bij zeer gevoelige personen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE HANDDESINFECTANT

5.2 Gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt ... iet geshikt ijn handshoenen van natuurrubber (latex) of V. c) Bescherming van de ademhalingswegen n overre vereist door de bepaling van het blootstellingssenario of in uitzonderlijke gevallen bv in geval van het

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RAZEEN LR 2310

aanbevolen om geschikte beschermende handschoenen te dragen. Het wordt aanbevolen dat handschoenen van het volgende materiaal zijn gemaakt: Neopreen. Rubber (naturel, latex). Chloropreen rubber. Nitrilrubber. Viton rubber (fluoro rubber). Butylrubber. Polyvinylchloride (PVC). Rekening houdend met de door de fabrikant gespecificeerde data ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - ppg-mediaom

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders: RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Voor andere personen dan de ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RAZEENCURE 91534

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Specifieke gevaren Vermijd inademen van rookgassen of dampen. Burning produceert zware rook. 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden Beheers bluswater en vang het op. Vermijd lozing op riolen of oppervlaktewate of op de grond.

muggenspray ingeademd / whiteaeroltdom

Spuit niet direct het op het gezicht; in plaats daarvan, spray op de vingers en verspreid over het gezicht, de ogen te vermijden. • Maak een rub-olie-versie van de afstotende door het mengen van de essentiële olie mix met vier gram jojoba-of amandelolie in een klein plastic of glazen container. Schud het mengsel goed aan de olie vermengen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Oliehandel.nl

Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt ... Pictogramme(n) voor verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): ... Al naargelang de noodzaak, gelaatsscherm, laarzen, waterdichte kledij, veiligheidsschoenen. - Ademhalingsbescherming

Beschrijving van het gevaar / risico

Vermijden van blootstelling. Door het vergroten van de afstand tot de bron en / of het verkorten van de blootstellingsduur. Maatregelen bij de ontvanger (zie hoofdstuk 3d ‘Persoongebonden maatregelen’) Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. In dit hoofdstuk zal …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Sto

Het dragen van antistatische kleding incl. schoenen wordt geadviseerd. Advies voor gemengde opslag Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterke zuren of alkalische materialen, amines, alcoholen en water. 7.3 Specifiek eindgebruik Voor meer informatie, raadpleeg ook het technisch merkblad van het …

Beschrijving van het gevaar / risico

Vermijden van blootstelling. Door het vergroten van de afstand tot de bron en / of het verkorten van de blootstellingsduur. Maatregelen bij de ontvanger (zie hoofdstuk 3d ‘Persoongebonden maatregelen’) Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. In dit hoofdstuk zal …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Sto

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Kooldioxide (CO2) ... Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [email protected]) of ... Bij het dragen van beschermende handschoenen zijn katoenen onderhandschoenen aan te bevelen.

Copyright ©AoGrand All rights reserved