toiletreiniger schadelijk bleekmiddel sds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Glorix Gel WC Bleekmiddel 750 ml | Carrefour Site- toiletreiniger schadelijk bleekmiddel sds ,Glorix Gel WC Bleekmiddel 750 ml is beschikbaar voor thuislevering of afhaling in de winkel. Ik bestel!Glorix | Onze merken | Unilever NederlandCleanright. Cleanright is een Europese website waarop in verschillende talen (waaronder Nederlands) veel nuttige informatie wordt gegeven over wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten. Zo is er veel informatie te vinden over welk type product u kunt gebruiken voor verschillende taken, zoals het schoonmaken van oppervlakken, meubels en stoffen.Sanitairreinigers | Milieu Centraal

Als je vuil en kalk op tijd verwijdert, heb je ook in je toilet geen bleekmiddel nodig. Direct naar Tips sanitairreinigers. 01. Meng chloorbleekmiddel nooit met zure middelen (zoals kalkverwijderaar). Dan kan bijtend chloorgas ontstaan dat zeer giftig is. 02. Als je regelmatig ...

Veiligheidsinformatieblad: DESANA ECO

bleekmiddel beroepsmatig gebruik (SU22) industrieel gebruik (SU3) ... TH 0118 SDS-54 Pagina: 1 / 14. Rubriek Gevarenklasse Catego-rie Gevarenklasse en categorie Gevarenaan- ... H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. - Veiligheidsaanbevelingen

Veiligheidsinformatieblad WATERSTOFPEROXIDE 35%

Geïdentificeerd gebruik Ontsmettingsmiddelen, desinfectiemiddelen, bleekmiddel, was- en reinigingsmiddelen. Ontraden gebruik Geen. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Reymerink B.V. Adres Stichtse Kade 47a 1243 HW ‘s-Graveland Nederland Telefoonnummer 035-656 08 89 E-mail adres [email protected]

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Ocean Fresh …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 ) WC-EEND Ocean Fresh toiletreiniger Versie 1.0 Printdatum 30.08.2016 Herzieningsdatum 28.05.2014 Specificatie Nummer: 350000007630

Individuele en collectieve blootstelling aan chloor ...

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpthloor is zeer reactief: het werkt oxiderend en corrosief. Inademen van chloordampen kan leiden tot bronchospasmen en inflammatie van de luchtwegen, gaande tot een bronchoconstrictie. Een eenmalige blootstelling aan chloordamp kan ernstige gevolgen hebben zowel op korte als op

Ecowise Activus Laundry detergent

wasmiddelen met bleekmiddel en concentraten Productgroep : Handelsproduct 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3.

Intoxicatie door huishoudproducten | gezondheid.be

Javel of bleekwater is een licht alkalische stof die courant wordt gebruikt als bleekmiddel, en voor het reinigen en ontsmetten van toiletten.Het bleekwater dat in ons land voor huishoudelijk gebruik wordt verkocht, bevat 5 tot 15% natriumhypochloriet in een waterige oplossing.

Glorix Gel WC Bleekmiddel 750 ml | Carrefour Site

Glorix Gel WC Bleekmiddel 750 ml is beschikbaar voor thuislevering of afhaling in de winkel. Ik bestel!

Nask hoofdstuk 2 alles Flashcards | Quizlet

SCHADELIJK Is schadelijk, kan ogen en huid irriteren ... -als je stof inademt (bijv. benzinedamp)-als je de stof op je huid, in je ogen of op je kleren kijgt krijgt (bijv. bleekmiddel)-als je met vuur bij de stof komt (bijvoorbeeld alchohol)-als je de stof met een andere stof mengt (bijvoorbeeld toiletreiniger gemengd met urine) Welk ...

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD …

WC EEND NR.1 ONTKALKER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Reg. 453/2010/EC) H290 Kan bijtend zijn voor metalen. Veiligheidsaanbevelingen: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

3762 EK Soest, Nederland Veiligheidsinformatieblad E-mail ...

MSDS nr. : 1049 Toepassing : SU22 Professioneel gebruik. Voor industrieel of institutioneel gebruik. PC35 Reinigingsmiddel. Leverancier : Kemetyl Nederland BV Industrieweg 30 - 32 3762 EK Soest, Nederland Telefoon : +31-35-6012890 Fax : +31-35-6022066 E-mail : [email protected] Website :

Intoxicatie door huishoudproducten | gezondheid.be

Javel of bleekwater is een licht alkalische stof die courant wordt gebruikt als bleekmiddel, en voor het reinigen en ontsmetten van toiletten.Het bleekwater dat in ons land voor huishoudelijk gebruik wordt verkocht, bevat 5 tot 15% natriumhypochloriet in een waterige oplossing.

Toiletreiniger - Voordeeldrogisterij

Een toiletreiniger is een dikke vloeistof, die vloeistof kan effectief inwerken op kalk en urinesteen. Let op! Een zure toiletreiniger mag niet gebruikt worden samen met een chloorbleekmiddel, hierdoor kan een schadelijk chloorgas ontstaan.

3762 EK Soest, Nederland Veiligheidsinformatieblad E-mail ...

MSDS nr. : 1049 Toepassing : SU22 Professioneel gebruik. Voor industrieel of institutioneel gebruik. PC35 Reinigingsmiddel. Leverancier : Kemetyl Nederland BV Industrieweg 30 - 32 3762 EK Soest, Nederland Telefoon : +31-35-6012890 Fax : +31-35-6022066 E-mail : [email protected] Website :

Toiletreiniger - Voordeeldrogisterij

Een toiletreiniger is een dikke vloeistof, die vloeistof kan effectief inwerken op kalk en urinesteen. Let op! Een zure toiletreiniger mag niet gebruikt worden samen met een chloorbleekmiddel, hierdoor kan een schadelijk chloorgas ontstaan.

Bladzijde: 1/10 Veiligheidsinformatieblad

Bleekmiddel Desinfecterend middel · 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad · Fabrikant / Leverancier: Quaron BV Tel.: 0031-499-471325 Ekkersrijt 1301 5692 AJ Son Nederland · E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad [email protected]

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

de handen met verdund bleekmiddel te spoelen. RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2. Mengsels Gevaarlijke bestanddelen¹ %Gewicht CAS-nr. / EG-nr. REACH-registratie nr. Indeling volgens 1272/2008/EG 1,2-Ethaandiol 15-25 107-21-1 203-473-3 n.b. Acute Tox. 4, H302 STOT RE 2, H373 (nieren, oraal) Isopropanol 10-15 67-63-0

Kolorado toiletblok Lemon

Kolorado toiletblok "Lemon" Uitgave 1 Publicatiedatum: 20. augustus 2018 Pagina 6/6 RUBRIEK 15: Regelgeving 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Nr. 1 Ontkalker ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 ) WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Versie 1.0 Printdatum 30.08.2016 Herzieningsdatum 12.08.2014 Specificatie Nummer: 350000025059

Niet meer schoonmaken met bleek of chloor - alternatieven ...

Letterlijk bekeken zorgt bleekmiddel er voor dat de kleurstoffen afgebroken moet worden. Een product of materiaal wordt gebleekt, oftewel ontkleurd. Vaak wordt textiel en papier gebleekt om de kleur te onttrekken, maar ook in veel wasmiddel zit een kleine hoeveelheid bleek. Je huis met bleek of chloor schoonmaken – niet meer doen

Seventh Generation Toiletreiniger Denneappel 500 ml | Plein.nl

Seventh Generation Denneappel Toiletreiniger 500 MLSeventh Generation Toiletreiniger met Denneappel & Salie geur maakt grondig schoon zonder chemische ingrediënten en zorgt voor een heerlijke frisse geur in het toilet.Seventh Generation toiletreiniger is een krachtige, biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel van 97% plantaardige ingrediënten.Geen chloor bleekmiddel, …

WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH …

R22 Schadelijk bij opname door de mond. R41 Gevaar voor ernstig oogletsel. H302 Schadelijk bij inslikken H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel Deze informatiefiche is in alle delen gecontroleerd conform de Verordening 453/2010/EU Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd heeft

Intoxicatie door huishoudproducten | gezondheid.be

Javel of bleekwater is een licht alkalische stof die courant wordt gebruikt als bleekmiddel, en voor het reinigen en ontsmetten van toiletten.Het bleekwater dat in ons land voor huishoudelijk gebruik wordt verkocht, bevat 5 tot 15% natriumhypochloriet in een waterige oplossing.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ONTKALKER DIRECT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ONTKALKER DIRECT Pagina 2 Uitgegeven: 19/04/2004 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Toestand: Vloeistof Kleur: Blauw Geur: Aangenaam Verdampingssnelheid: Matig Oxiderend: Niet-oxiderend (volgens EG-criteria) Oplosbaarheid in water: Oplosbaar Viscositeit: Vicieus Relatieve dichtheid: 1.04 Ph waarde: 1% = 1 – 2

Copyright ©AoGrand All rights reserved